سامانه مودیان، بزرگترین زیرساخت برای اخذ مالیات هوشمند/ انگیزه بخشی به مدیران و کارکنان مالیاتی در دستور کار مجلس و دولت باشد
طراحی مسیرهای تعیین تکلیف پرونده‌های کوچک، قدیمی و غیرمهم یکی دیگر از موضوعات مورد بررسی در جلسات مدیران دادرسی با رئیس و معاونین مرکز دادرسی است
نمایش همه
رفع موانع و مشکلات مدیریت های دادرسی برای تحقق هر چه بیشتر شاخص های عملکردی از اولویت های کاری رئیس و همکاران ستادی مرکز دادرسی است

با حضور مدیر دادرسی جنوب شهر تهران، فهرست مدیران دادرسی شهر و استان تهران که مرکز دادرسی حاضر شدند، کامل شد.

Demo Description


توضیحات

This will close in 20 seconds